Xahaaraa fi Salaata – الصلاة و الطهارة – Oromo – أورومي

Xahaaraa fi Salaata

– الصلاة و الطهارة

Sagantaan kun waayee wuduu, tayamuuma, dhiqannaa qaamaa bal’inaan dubbata barnoota salaataatis guututti qaba.

 

Oromigna (Oromo) – أورومي
A Guide for the New Muslim