தொழுகை – أحكام الصلاة في ضوء الكتاب والسنة – அல் பிக்ஹுல் முயஸ்ஸர் நூலிலிருந்து தொழுகை சட்டங்கள்     தமிழ் (Tamil)- تاميلي