Việt Nam – فيتنام Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim

تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم – فيتنامي

Tafseer Quran Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim: Quyển sách còn bao gồm Tafseer ba phần cuối của Qur’an và một vài giáo lý quan trọng dành cho người Muslim như: Giáo lý xướng đọc Qur’an, các câu hỏi về niềm tin, các nền tảng Islam, chửa bệnh bằng Qur’an, cầu xin, tụng niệm, giá trị việc hành đạo, cách thức Wudu và Salah kèm theo hình ảnh minh họa và cuộc hành trình mãi mãi

Việt Nam – فيتنام
Number of Pages: 208
عدد الصفحات 208