El-Džamiu-s-Sahih – صحيح البخاري – Bosnian – Bosanski – بوسني

El-Džamiu-s-Sahih

– صحيح البخاري –

Sahih Buharije
Najvjerodostojnija knjiga poslije Časnog Kur’ana jeste upravo ova ovdje Sahih Buharije. Pisac je u njoj izabrao i izveo najvjerodostojnije hadise jer je prilikom prihvatanja istih i ocjenjivanja prenosilaca imao posebne i stroge uslove koje nije imao niti jedan drugi imam, a što je sve na kraju kao rezultat došao Sahih. Ova knjiga ne sadrži u sebi samo hadis, nego i fikh, tefsir kao i druge islamske nauke. Rečeno je da onaj ko želi da upozna fikh Imama Buharije neka pročita njegov Sahih
Bosnian – Bosanski – بوسني

Number of Pages: 4861

عدد الصفحات 4861