పవిత్ర ఖురాన్

సురా అల్ ఫాతిహా అరబిక్ మరియు తెలుగు అనువాదం HD
మూడు సార్లు రిపీట్

Recitation of the Holy Quran by

Sheikh : Mohammed Siddique Al-Manshawi
Surat Al-Fatihah translated into the Telugu language

بصوت الشيخ :محمد صديق المنشاوي
سورة الفاتحة مكررة 3 مرات مع ترجمة معنيها اللغة التغالوغية

The New Muslim Guide