Qafár afa – عفري-Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri (qhadsamiq kee tabaarak kee qammi juz-itte)

Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri (qhadsamiq kee tabaarak kee qammi juz-itte)

تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم

Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri (qhadsamiq kee tabaarak kee qammi juz-itte) wohih lakal muslimti yaaxigem faxximta madqooqi katayta.

Number of Pages: 182

Qafáar afa – عفري
عدد الصفحات 182