വിശുദ്ധ ഖുർആൻ

സൂറ ഫാതിഹ അറബി മലയാളം പരിഭാഷ എച്ച്ഡി
മൂന്നു തവണ ആവർത്തിക്കുക

Recitation of the Holy Quran by

Sheikh : Mohammed Siddique Al-Manshawi
Surat Al-Fatihah translated into the Malayalam language

بصوت الشيخ :محمد صديق المنشاوي
سورة الفاتحة مكررة 3 مرات مع ترجمة معنيها للغة المليبارية

The New Muslim Guide