ព្រះគម្ពីគូរ៉ាន និងការបកប្រែជា

ព្រះគម្ពីគូរ៉ាន និងការបកប្រែជា القران الكريم -خميري

គម្ពីគូរ៉ាន

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الخميرية

ភាសាខ្មែរ – خميري