හිස්නුල් මුස්නිම් – සිංහල–Sinhala–سنهال

හිස්නුල් මුස්නිම්

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة – سنهالي

කුර්ආනය හා සුන්නාහ් තුලින් මුස්ලිම්වරයෙකුට දිනපතා අල්ලාහ් සිහිකිරීමෙන්ආරක්ෂා සහිත බලකොටුව ඉදි කරන්නේ කෙසේද යනු මාර්ගය.

සිංහල (Sinhalese)- سنهالي
Number of Pages: 140
عدد الصفحات 140