லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் உடைய விளக்கம் மற்றும் அஹ்லுஸ் ஸுன்னா உடைய கொள்கைகள் – لا إله إلا الله وعقائد أهل السنة – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் உடைய விளக்கம் மற்றும் அஹ்லுஸ் ஸுன்னா உடைய கொள்கைகள்

– لا إله إلا الله وعقائد أهل السنة –

சுருக்கமாக கலிமாவின் பொருளும் விளக்கமும் அத்துடன் அஹ்லுஸ் சுன்னாவின் கொள்கைகள் சுருக்கமாக

 

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 64