தடுக்கபப்ட்டவை – منهيات يجب الحذر منها – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

தடுக்கபப்ட்டவை

– منهيات يجب الحذر منها –

குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தடுக்கபப்ட்ட காரியங்களை தலைப்புகள் வாரியாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள நல்ல பயனுள்ள நூல்.

 

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 127