ஜனாஸாவுக்குரிய கடமைகள் – أحكام الجنازة – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

ஜனாஸாவுக்குரிய கடமைகள்

– أحكام الجنازة –

ஜனாஸாவுக்கு கெய்யவேண்டிய இஸலாமிய கடமைகள், அனைவரும் அறிந்துக் கொள்வதற்கு வேண்டிய சுன்னாவின அடிப் படையில் தெளிவாக விளக்கப் பட்டுள்ளது.

 

 

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 187