ஒரு கடவுளா அல்லது பல கடவுளா – أ إله واحد أم آلهة متعددون – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

ஒரு கடவுளா அல்லது பல கடவுளா

– أ إله واحد أم آلهة متعددون –

பல தெய்வ கொள்கையை தவறு என்று புரியவைக்கின்ற எளிமையான தத்துவம் நிறைந்த அழைப்பு நூல்

 

 

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 79