உஸூலுத் தஃப்ஸீர் – أصول في التفسير – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

உஸூலுத் தஃப்ஸீர்

– أصول في التفسير –

அல்குர்ஆனை புரிவதற்கு தேவையான அடிப்படைகளை விவரிக்கும் மிக்க பயனுள்ள நூல். பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என அனைவருக்கு பலனுள்ள கல்வி நூல்.

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 195