இஸ்லாமில் சொத்துரிமை – أحكام الميراث في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

இஸ்லாமில் சொத்துரிமை

– أحكام الميراث في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة –

குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் சொத்துரிமை சட்டங்களை விவரித்து, பிற மக்கள் இஸ்லாமிய சட்டத்தின் மீது செய்கின்ற ஆட்சேபனைகளுக்கு தக்கபதில்களை தருகிறது.

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 199