இஸ்லாமின் இறைக் கோட்பாடு அகீதா வாசித்திய்யா – العقيدة الواسطية – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

இஸ்லாமின் இறைக் கோட்பாடு அகீதா வாசித்திய்யா

– العقيدة الواسطية –

அல்லாஹ்வின் தன்மைகளையும் இஸ்லாமின் கொள்கைகளையும் ஸலப்களின் வழிமுறைக்கு ஏற்ப விவரிக்கும் நூல்.

 

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 136