அல்-பிக்ஹ்அல்-முயஸ்ஸர் பி-லவ்இல்குர்ஆன்,வஸ்ஸூன்னா – الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كتاب الطهارة – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

அல்-பிக்ஹ்அல்-முயஸ்ஸர் பி-லவ்இல்குர்ஆன்,வஸ்ஸூன்னா

– الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كتاب الطهارة –

 

ஒரு முஸ்லிமுக்கு உளச்சுத்தமும் உடல சுத்தமும் மிகவும் அவசியம். அழுக்குகளின் வகைகள், அவற்றை நீக்க தேவையான நீர் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள், நீர் அழுக்காகும் சந்தர்ப்பங்கள் என்பன பற்றிய விளக்கம் இக்கட்டுரையில் அடங்கியுள்ளன

 

 

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 144