د مسلمان ساتنه – بشتو – پښتو

د مسلمان ساتنه

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة – بشتو

دا ماده د مسلمان دحفاظت لپاره ډيره ضروري ځکه چه په دي ګښي ټولي هغه دعاګاني ذکر شوي دي، کومو ته چه مسلمان په هره لحظه دژوند کښي محتاجه دی، او ټولي دعاګاني د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه ثابتي دي. ضرور يي اوګور ي او زده يي ګړي.

 (Pashto)-بشتوپښتو
Number of Pages: 302
عدد الصفحات 302